ความแตกต่างระหว่าง AC และ DC Charger      ในปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเป็นที่นิยม คนเริ่มหันมาสนใจออกรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยรักษ์โลก นอกจากจะต้องศึกษารถยนต์ไฟฟ้าแต่ละรุ่นแล้ว เรื่องการชาร์จไฟฟ้าให้แก่ตัวรถก็สำคัญ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าตามบ้านเรื่อนโดยทั่วไป มีกำลังไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอต่อการชาร์จรถยนไฟฟ้า เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการเตรียมในเรื่องของเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายในบ้านให้ดี โดยเครื่องชาร์จแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. AC Charger เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบกระแสสลับ 2. DC Charger เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบกระแสตรง โดยที่เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่นิยมใช้ภายในบ้านเรือนจะเป็นแบบ AC Charger โดยจะใช้ไฟฟ้ากระแสสลับตามบ้านเรือน จ่ายไฟเข้าที่รถยนต์ไฟฟ้าผ่านตัว On-Board Charger ของรถ แล้วเข้าไปเก็บที่แบตเตอรี่ โดยระยะเวลาในการชาร์จด้วยเครื่องชาร์จ AC Charger จะขึ้นอยู่กับตัว On-Board Charger ของรถแต่ละรุ่นด้วย ทำให้ระยะเวลาในการชาร์จอยู่ที่ 6-8 ชั่วโมง จึงเหมาะกับการใช้ตามบ้านเรือนที่สามารถจอดรถไว้เป็นเวลานานได้